OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu horsefoodthebest.cz


1    Základní ustanovení

1.1    Těmito obchodními podmínkami (dále též „Obchodní podmínky“) se řídí práva a povinnosti vznikající mezi Iveta Kydalová IČO: 74121189, sídlem Poštovní 173 Dolní Dunajvice 691 85 (dále též „Prodávající“) provozující internetový obchod umístěný na adrese www.horsefoodthebest.cz (dále též „Internetový obchod“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou užívající Internetový obchod ke koupi zboží (dále též „Kupující“).

1.2    Tyto Obchodní podmínky tvoří v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále též „Občanský zákoník“) nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu ohledně zboží v Internetovém obchodě prezentovaném (dále též „Kupní smlouva“).

1.3    Tyto Obchodní podmínky upravují v článku 3 rovněž samotný postup uzavření Kupní smlouvy, se kterým Kupující vyjadřuje souhlas odesláním objednávky zboží v Internetovém obchodě.

1.4    V případech, kdy Kupující není spotřebitelem se některé části Obchodních podmínek nepoužijí a platí rovněž zvláštní ustanovení, jak vyplývá z článku 11 Obchodních podmínek.


2    Registrace uživatele

2.1    Kupující provádí nákup zboží v Internetovém obchodě na základě registrace příslušné sekci internetového obchodu. Registrací je vytvořen uživatelský účet (dále též „Účet uživatele“), ke kterému je Kupujícímu umožněn opakovaný přístup. Při registraci Účtu uživatele je Kupující povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Kupující je následně povinen tyto údaje aktualizovat prostřednictvím příslušné sekce Účtu uživatele, a to bezodkladně, nejpozději však při nákupu zboží v Internetovém obchodě bezprostředně následujícím poté, co ke změně údajů došlo.

2.2    Přístup k Účtu uživatele je chráněn uživatelským jménem a heslem zvoleném Kupujícím. Kupující je povinen počínat si při volbě přístupového hesla tak, aby omezil možnost zneužití svého Účtu uživatele ze strany třetích osob, je povinen nezpřístupnit informace nezbytné pro přístup do jeho Účtu uživatele třetím osobám a je povinen přiměřeně tyto informace chránit proti zneužití. Kupující rovněž není oprávněn umožnit využití jeho Účtu uživatele třetím osobám.

2.3    Prodávající je oprávněn zrušit Účet uživatele bez předchozího upozornění Kupujícího zejména v případě, že Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy, dále pokud Prodávající důvodně předpokládá, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu nebo pokud Kupující svůj Účet uživatele nevyužívá po dobu delší než 24 měsíců. Přístup Kupujícího k jeho Účtu uživatele může být dočasně omezen z technických důvodů. Účet uživatele je veden Prodávajícím pouze po dobu provozování Internetového obchodu.

2.4    Prodávající může umožnit nákup zboží v Internetovém obchodě Kupujícímu též bez registrace a vytvoření Účtu uživatele. V takovém případě je Kupující oprávněn provádět nákup zboží v Internetovém obchodě bez registrace opakovaným zadáváním veškerých údajů při každém nákupu. Povinnosti Kupujícího k uvádění pravdivých, správných a aktuálních údajů při registraci Účtu uživatele zde platí obdobně.


3    Uzavření smlouvy

3.1    Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavírána bez současné fyzické přítomnosti stran za použití komunikačních prostředků na dálku, a to prostřednictvím Internetového obchodu. Kupující s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy souhlasí.

3.2    Internetový obchod obsahuje prezentaci zboží běžně dodávaného Prodávajícím, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Tato prezentace v Internetovém obchodě má pouze informativní charakter a nepředstavuje návrh na uzavření Kupní smlouvy (nabídku) ze strany Prodávajícího ani veřejný příslib. Použití ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku je tímto vyloučeno. Kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží prezentované v Internetovém obchodě Prodávající není povinen uzavřít.

3.3    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v příslušné sekci Internetového obchodu, a sice tak, že:

 • a)    specifikuje objednávané zboží a jeho množství „vložením“ zboží do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu a

 • b)    zvolí způsob úhrady kupní ceny a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží dle dostupných variant nabízených Internetovým obchodem, na základě čehož Kupující obdrží též informace o celkové ceně objednávaného zboží, nákladech spojených s balením, dodáním takového zboží a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny (vyplněný objednávkový formulář obsahující všechny uvedené údaje dále též „Objednávka“).

3.4    Kupujícímu bude umožněno po vyplnění Objednávky před jejím dokončením a odesláním Prodávajícímu zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky Kupující vložil.

3.5    Kupující zatržením příslušného pole potvrdí souhlas a seznámení se s Obchodními podmínkami a informacemi ohledně ochrany osobních údajů a Objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v závěrečném kroku zadávání Objednávky v Internetovém obchodě. Odesláním Objednávky činí Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v Objednávce (nabídku).

3.6    Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v jeho Účtu uživatele či v Objednávce samotné (dále též „Adresa elektronické pošty Kupujícího“). Potvrzení o obdržení Objednávky  je zpravidla činěno automaticky po přijetí Objednávky do informačního systému Prodávajícího a nepředstavuje přijetí návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy (akceptaci nabídky).

3.7    Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem, kdy přijetí (akceptace) Objednávky Prodávajícím dojde Kupujícímu. Přijetí Objednávky je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na Adresu elektronické pošty Kupujícího a může být označeno též jako „Potvrzení objednávky“. Specifikace a množství zboží, kupní cena zboží, způsob a cena dopravy a platby budou pro účely Kupní smlouvy vymezeny v přijaté Objednávce.

3.8    Prodávající je po obdržení Objednávky Kupujícího oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky), při čemž též může s ohledem na konkrétní okolnosti případu navrhnout změnu obsahu Kupní smlouvy, která má být na základě Objednávky uzavřena.


4    Platební podmínky

4.1    Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvenou kupní cenu zboží uvedenou v Objednávce. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu rovněž případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a platbou za zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, kupní cenou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí i tyto smluvené náklady.

4.2    Ceny zboží jsou v Internetovém obchodě uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující samostatně. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Tímto ustanovením není Prodávající omezen v uzavření Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

4.3    Informace o možných způsobech dopravy zboží a platby za zboží a o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platbou za zboží jsou uvedeny v Internetovém obchodě v samostatné sekci „Doprava a platba“. Kupní cenu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu způsobem zvoleným v Objednávce z možností nabízených Prodávajícím.

4.4    Informace dle předchozího odstavce v sekci „Doprava a platba“ platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li výslovně stanoveno jinak. V případech, kdy má být zboží doručováno mimo území České republiky nebo v případech, kdy mají být doručovány velká množství zboží bude Kupujícímu poskytnuta informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platbou za zboží v rámci individuální komunikace stran.

4.5    V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží Kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

4.6    Prodávající od Kupujícího nepožaduje zálohu ani jinou obdobnou platbu. Prodávající je však oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu. Použití ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku je vyloučeno.

4.7    Hradí-li Kupující kupní cenu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, je povinen při této platbě uvést variabilní symbol sdělený Prodávajícím. Povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu v případě bezhotovostní platby je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.8    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Stanoví-li tak obecně závazný právní předpis, vystaví Prodávající ohledně zdanitelných plnění prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na Adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

4.9    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


5    Dodací podmínky

5.1    Zboží je Kupující povinen převzít při jeho dodání v místě stanoveném Kupní smlouvou, tj. v místě určeném Kupujícím v Objednávce.

5.2    Náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží, je povinen uhradit Kupující, je-li z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce.

5.3    Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží při jeho převzetí od dopravce a v případě jakýchkoliv závad toto dopravci neprodleně oznámit. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.

5.4    Je-li smluven způsob přepravy zboží na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

5.5    Zvláštní dodací podmínky Prodávajícího k jednotlivým druhům přepravy mohou upravit další práva a povinnosti stran při přepravě zboží.


6    Odpovědnost za vady

6.1    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou podrobně upraveny obecně závaznými právními předpisy. V souladu s ustanovením § 2106 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo:

 • a)    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • b)    na odstranění vady opravou věci,

 • c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • d)    odstoupit od Kupní smlouvy.

V souladu s ustanovením § 2107 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Další podrobnosti a podmínky uplatňování práv z vadného plnění a ze záruky za jakost jsou stanoveny zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

6.2    Kupující uplatňuje práva z vadného plnění v sídle Prodávajícího nebo na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. K uplatnění reklamace dochází okamžikem, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.3    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí zboží Kupujícím:

 • a)    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • b)    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • c)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • d)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • e)    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4    Odst. 6.3 Obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6    Prodávající může převzít záruku za jakost zboží prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti zboží na obalu. Je-li v záručním listě uvedena záruční doba delší, než je doba vyznačená na obalu, platí tato delší záruční doba.


7    Odstoupení od smlouvy

7.1    V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že toto odstoupení není zákonem vyloučeno (viz níže). Jestliže předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo je zboží dodáváno po částech, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. poslední části. V této lhůtě musí být odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu odesláno Kupujícím. Kupující může pro odstoupení od Kupní smlouvy využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím v příloze Obchodních podmínek.


7.2    Kupující bere na vědomí, že Občanský zákoník v § 1837 stanoví mimo jiné nepřípustnost odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a rovněž od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Spadá-li některý z uvedených případů na zboží dodané dle Kupní smlouvy, odstoupení ve smyslu odstavce 7.1 Obchodních podmínek není možné.


7.3    Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu na kteroukoliv z jeho adres uvedených v článku 8 Obchodních podmínek.


7.4    Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle odst. 7.1 Obchodních podmínek, Kupní smlouva se od počátku ruší a Kupující je povinen zboží Prodávajícímu vrátit do 14 dnů od odstoupení. Kupující v takovém případě nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


7.5    Prodávající v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy dle odst. 7.1 Obchodních podmínek vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího na základě Kupní smlouvy stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit Kupujícímu tyto peněžní prostředky již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Prodávající však tyto peněžní prostředky není povinen Kupujícímu vrátit dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


7.6    Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle odst. 7.1 Obchodních podmínek, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


7.7    Pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Kupujícího na vrácení peněžních prostředků přijatých Prodávajícím dle Kupní smlouvy, od které bylo odstoupeno.


7.8    Jestliže Prodávající poskytl Kupujícímu společně se zbožím dárek, Kupující je povinen spolu se zbožím v případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek. Odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím je rozvazovací podmínkou smlouvy darovací.


7.9    Prodávající má právo od Kupní smlouvy odstoupit též kdykoliv do doby převzetí zboží Kupujícím, pokud se po uzavření Kupní smlouvy dozví, že zboží dle Kupní smlouvy nebude schopen dodat vůbec nebo jen s obtížemi v delší dodací lhůtě či za vyšší pořizovací cenu, anebo bude mít důvodné pochybnosti o tom, že zboží bude Kupujícím řádně zaplaceno a/nebo převzato (např. v případě zneužití Účtu uživatele). Prodávající v tom případě Kupujícímu vrátí přijatou kupní cenu bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo způsobem, kterým kupní cenu Prodávající přijal.


8    Kontaktní údaje a doručování

8.1    Prodávající je fyzickou osobou – Poštovní 173, Dolní Dunajovice 691 85

  IČO: 74121189
8.2    Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:
telefon: +420 773 899 008
adresa elektronické pošty: info@horsefoodthebest.cz (dále též „Adresa elektronické pošty Prodávajícího“)


8.3    Mimo adresy sídla Prodávajícího může být Prodávajícímu doručováno na Adresu elektronické pošty Prodávajícího.


8.4    Kupujícímu může být mimo adresy uvedené v jeho Účtu uživatele nebo v Objednávce doručováno též na Adresu elektronické pošty Kupujícího.


9    Ostatní informační povinnosti prodávajícího

9.1    Dojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku sporu z Kupní smlouvy, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


9.2     Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je Prodávajícím zajišťována prostřednictvím Adresy elektronické pošty Prodávajícího. O vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající informaci na Adresu elektronické pošty Kupujícího nebo na jinou elektronickou adresu, ze které byla stížnost přijata.


9.3    Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.


9.4    Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.


9.5    Kupující je informován o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy, jakož i o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky v článku 3 Obchodních podmínek a dále v Internetovém obchodě v samostatné sekci „Vše o nákupu“.


9.6    Ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku není Prodávající vázán žádnými kodexy chování, a to ani na dobrovolném základě.


9.7    K prodeji zboží je Prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Výkon státní správy na úseku kontroly živnostenského podnikání provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává v předepsaném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.


10    Ochrana osobních údajů

10.1    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zaručena zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s účinností od 25.5.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


10.2    Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího, tj. zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (společně dále též „Osobní údaje“).


10.3    Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude zpracovávat Osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely splnění Kupní smlouvy, k čemuž souhlas Kupujícího není nutný. V případě, že Kupující Prodávajícímu tyto Osobní údaje neposkytne nebo poskytne údaje chybné, Kupní smlouvu nebude možné uzavřít a splnit.  Kupující je povinen své Osobní údaje při registraci ve svém Účtu uživatele a při Objednávce uvádět správně a pravdivě a  je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně.


10.4    Kupující souhlasí, popř. nesouhlasí, dle vlastní volby učiněné při poskytnutí Osobních údajů se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím:

 • a)    pro účely vedení Účtu uživatele;

 • b)    pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího a obchodních sdělení Kupujícímu.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů k výše uvedeným účelům je dobrovolný, avšak bez souhlasu dle písm. a) není možné Kupujícímu založit Účet uživatele.   


10.5    Kupující dále dobrovolně souhlasí s tím, že:

 • a)    Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů Kupujícího třetí osobu.

 • b)    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6    Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


10.7    Souhlas se zpracováním Osobních údajů má Kupující právo kdykoliv odvolat.


10.8    Jestliže Kupující požádá o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.9    Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na jeho zařízení, prostřednictvím kterého navštěvuje Internetový obchod.


10.10    Podrobné podmínky ochrany Osobních údajů jsou stanoveny s účinností od 25.5.2018 v Internetovém obchodě v samostatné sekci „Podmínky ochrany osobních údajů“ umístěné na adrese ….


11    Zvláštní ujednání pro kupní smlouvy uzavírané kupujícím, který není spotřebitelem

11.1    Pro Kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem platí, že:

 • a)    se nepoužijí ustanovení odstavců 7.1 až 7.6, odstavce 7.9, celého článku 9 a odstavce 12.2 Obchodních podmínek.

 • b)    předá-li Prodávající dle Kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci Kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího.

 • c)    se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

 • d)    Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

 • e)    Prodávající je též oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží Kupujícím. Prodávající v tom případě Kupujícímu vrátí přijatou kupní cenu bez zbytečného odkladu po odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím nebo způsobem, kterým kupní cenu Prodávající přijal.

 

11.2    Pro Kupní smlouvu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem a při uzavření Kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti platí, že:

 • a)    se nepoužijí ustanovení odstavců 6.2 až 6.6 Obchodních podmínek.

 • b)    Prodávající nepřebírá záruku za jakost zboží jinak, než výslovným ujednáním v Kupní smlouvě. Ustanovení § 1919 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

11.3    V případě uvedení identifikačního čísla a/nebo daňového identifikačního čísla do Objednávky, popř. Účtu uživatele, není-li Kupující podnikatelem a/nebo netýká-li se  koupě také jeho podnikatelské činnosti, je Kupující povinen tyto skutečnosti obratem ještě před uzavřením Kupní smlouvy oznámit Prodávajícímu. V opačném případě budou strany z daných okolností považovat za zřejmé, že se koupě týká také podnikatelské činnosti Kupujícího.

 

11.4    Je-li Kupujícím podnikatel, vylučuje se v právních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku.


12    Závěrečná ustanovení

12.1    Jestliže vztah založený Kupní smlouvou je vztahem s mezinárodním prvkem, pak smluvní strany sjednávají, že tento vztah se řídí právem České republiky.


12.2    Přílohu Obchodních podmínek tvoří poučení spotřebitele o právu odstoupit od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.


12.3    Aktuální znění Obchodních podmínek je umístěno v příslušné sekci Internetového obchodu na adrese www.horsefoodthebest.cz/obchodni-podminky. Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek průběžně měnit s tím, že případné změny Obchodních podmínek se nedotknou vztahů založených Kupními smlouvami uzavřenými před příslušnou změnou Obchodních podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro Kupní smlouvu tedy platí zásadně znění těch Obchodních podmínek, které Kupující odsouhlasil při uzavírání Kupní smlouvy.


12.4    Tyto Obchodní podmínky jsou účinné pro Kupní smlouvy uzavírané ode dne 30. 4. 2018.